Άρθρον 1

Ιδρύεται Διενές Επιστημονικό Ινστιτούτο, κοινωφελές και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος με την επωνυμία ΄Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων΄- στα ελληνικά και ΄INSTITUTE OF IΝΤΕRΒΑLΚΑΝ RELATIONS΄ στα Αγγλικά, και με έδρα την Αθήνα, οδός Δραγατσανίου 4 Τ.Κ 10559.

 

Άρθρον 2

Η νόμιμη έδρα του Ινστιτούτου είναι η Αθήνα και χώρος λειτουργίας και ανάmυξης των δραστηριοτήτων του όλες οι Βαλκανικές χώρες.

 

Άρθρον 3

Οι αρχές και οι σκοποί του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων επί των οποίων θα στηρίζεται για την επίτευξη των σκοπών του είναι:

Σεβασμός της κυριαρχικής Ισότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας των Βαλκανικών χωρών.

Αποτροπή προσφυγής σε απειλή ή χρήση βίας, προς επίλυση των τυχόν διαφορών.

Σεβασμός του απαραβίαστου των συνόρων των Βαλκανικών χωρών. Σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητος των Βαλκανικών χωρών.

Προσήλώση στον καλόπιστο και ειρηνικό διακανονισμό των διαφορών.

Σεβασμός της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομίας των Βαλκανικών λαών. Σεβασμός της αρχής για μη επέμβαση στα εσωτερικά των άλλων χωρών.

Σεβασμός της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών των βαλκανικών λαών.

Πρόστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής ροής των ποταμών και των υδάτων της Βαλκανικής.

Σεβασμός της οικονομικής τάξεως και του νομισματικού συστήματος κάθε χώρας.

Σύσφιξη και ανάπτυξη της συνεργασίας και αλληλεγγύης και ενότητας στον οικονομικό,κοινωνικό,πολιτικό, πολιτισμικό και περιβαλλοντολογικό τομέα των Βαλκανικών λαών.

Ανοχή και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων ενός εκάστου των Βαλκανικών λαών.

 

Άρθρον 4

Το έμβλημα του Ινστιτούτου θα είναι κύκλος με την μορφή στο κέντρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και γύρωθεν την ένδειξη ΄Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων΄.

Μέλη-Δικαιώματα και υποχρεώσεις

 

Άρθρον 5

α) Τα μέλη του Ινστιτούτου είναι τακτικά,επίτιμα και ανεπιστέλλοντα.

β) Τακτικά μέλη γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους και πληρώνουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή τους. Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στο Ινστιτούτο με ένα άτομο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται όσοι συμβάλλουν με διάφορες εργασίες, δραστηριότητες,δωρεές και χρηματικές εισφορές στην πραγμάτωση των στόχων του Ινστιτούτου.

δ) Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή εδρεύουν στο Εξωτερικό.

 

Άρθρον 6

Τα τακτικά μέλη του Ινστιτούτου αυτού έχουν :

α) Το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, να συμμετέχουν στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνελεύσεως με δικαίωμα ψήφου, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

β) Την υποχρέωση να βοηθούν στην εκπλήρωση των στόχων του Ινστιτούτου σύμφωνα με το Καταστατικό και να πληρώνουν τις εισφορές και τις συνδρομές τους.

γ) Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε υποχρέωση συνδρομών. Δύνανται όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις, συναντήσεις και Γενικές Συνελεύσεις του Ινστιτούτου και να εκφράζουν τις απόψεις τους.

δ) Τα Ανεπιστέλλοντα μέλη, έχοντα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη, εκτός από την υποχρέωση να συμμετέχουν στις συνελεύσεις, συναντήσεις και εκδηλώσεις του Ινστιτούτου εφόσον ευρίσκονται μακριά και εμποδίζονται από διάφορες συνθήκες.

 

Άρθρον 7

Παύουν να είναι μέλη του Ινστιτούτου:

α) Όσα από τα μέλη εκδηλώσουν την επιθυμία τους αυτή,και υποβάλλουν έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ. του Ινστιτούτου.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) όταν καθυστερούν τις συνδρομές τους πάνω από ένα χρόνο

2) όταν με τις δραστηριότητές τους στρέφονται εναντίον των σκοπών του Ινστιτούτου ή εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., της Γενικής Συνελεύσεως ή των άλλων οργάνων διοίκησης του Ινστιτούτου.

 

Άρθρον 8

Οι πόροι του Ινστιτούτου προέρχονται:

α) από το δικαίωμα εγγραφής και τις μηνιαίες εισφορές των μελών του.

β) από τις έκτακτες εισφορές και τις ετήσιες συνδρομές, παροχές,δωρεές ή κληροδοτήματα που προσφέρονται στο Ινστιτούτο και

γ) από τα έσοδα που μπορεί να έχει το Ινστιτούτο από τις διάφορες εκδόσεις του και από τις εκδηλώσεις που θα οργανώσει, στα πλαίσια των στόχων του.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρον 9

Το Ινστιτούτο διοικείται από δεκατριαμελές (13) Διοικητικό Συμβούλιο ποπυ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Δ.Σ. που θα εκλεγεί κατά την ίδρυση του Ινστιτούτου θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1995.

Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται τα Τακτικά μέλη του Ινστιτούτου. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα, με την πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος μέλους, εντός 15ημέρου από της ημέρας των εκλογών.

Εκλέγονται ο Πρόεδρος, οι τρεις Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο ειδικός Γραμματέας, ο Ταμίας και έξι σύμβουλοι, δηλαδή σύνολο μελών Δ.Σ. δεκατρία(13). Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή μία θέση στο Δ.Σ. καλείται με απόφαση του Προέδρου, να καλύψει τη θέση ο πρώτος αναπληρωματικός κ.λ.π.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα απέναντι στη Γενική Συνέλευση από την οποία μπορεί να ανακληθούν από αυτή που συγκαλείται για το σκοπό κατόπιν αιτήσεως του 1/3 μελών του Ινστιτούτου.

Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκλησή του, στην οποία ορίζει και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Το Δ.Σ. συγκαλείται τακτικώς μία φορά κάθε δύο μήνες και εκτάκτως οσάκις υπάρχει επείγουσα ανάγκη και το ζητήσουν έξι μέλη του Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία οσάκις παρίστανται επτά(7) από τα δεκατρία(13) μέλη αυτού, και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών.

Στις ψηφοφορίες που υπάρχει σήμερα ισοψηφία,υπερέχει ο ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου.

Το Δ.Σ. έχει αποφασιστική αρμοδιότητα. Διοικεί το Ινστιτούτο σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τους σκοπούς του Ινστιτούτου. Διαχειρίζεται την περιουσία του και περνά όλα τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση και λύση ων διαφόρων ζητημάτων. Αποφασίζει για τα έξοδα και τις δαπάνες του Ινστιτούτου καθώς και για τους πόρους αυτών. Προγραμματίζει, συντονίζει και εκτελείή δίδει εντολές για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

Το Δ.Σ. αποφασίζει την Ίδρυση Τμημάτων σε άλλες πόλεις, τα οποία δύνανται να συγκροτούν τοπικά Δ.Σ. να εγγράφουν μέλη και να δρουν σύμφωνα με το Καταστατικό.

Το Δ.Σ. διορίζει επίσης τοπικές επιτροπές και εκπροσώπους του, σε άλλους φορείς, πνευματικά ιδρύματα,εκδηλώσεις, συλλόγους κ.λ.π. στο εσωτερικό και στο Εξωτερικό, στους οποίους αναθέτει την εκτέλεσιν ορισμένων έργων,υποκειμένων στην έγκρισή του.

 

Άρθρον 10

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στα Δικαστήρια και σε όλες γενικά τις Αρχές, για όλες τις σχέσεις του και τις διαφορές, καθώς και για τα θέματα διαχείρισης της περιουσίας του Ινστιτούτου. Συγκαλεί,προεδρεύει και διευθύνει τις σθνεδριάσεις του Δ.Σ. Καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις. Υπογράφει τα έγγραφα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καθώς και τα πρακτικά του Δ.Σ. και προσυπογραφεί με τον Ταμία και τον Γεν.Γραμματέα τις αποδείξεις ή τα εντάλματα εισπράξεως και πληρωμών.

 

Άρθρον 11

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει μετά του Προέδρου τα γραφεία του Ινστιτούτου, από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού. Φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του Ινστιτούτου. Τηρεί τα πρακτικά των συζητήσεων του Δ.Σ., τα οποία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, την οποία προσυπογραφεί με τον Πρόεδρο. Υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα στο έργο τους.

 

Άρθρον 12

Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για την περιουσία του Ινστιτούτου καθώς και για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων του Ινστιτούτου, καθώς και για τις αποδείξεις και τα εντάλματα εισπράξεως και πληρωμών τα οποία προσυπογραφεί μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Γεν.Γραμματέα.

Ο Ταμίας διενεργεί μετά του Προέδρου τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ινστιτούτου. Καταθέτει στο λογαριασμό του Ινστιτούτου στην Τράπεζα, όλες τις εισπράξεις και διατηρεί ένα μικρό ποσό για τις άμεσες δαπάνες σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Ο ταμίας από κοινού με τον Πρόεδρο και δια κοινής υπογραφής των πραγματοποιούν τις αναλήψεις από την Τράπεζα και ενεργούν τις πληρωμές σύμφωνα με τις αντιφάσεις του Δ.Σ. Ο ταμίας υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση κάθε εξάμηνο της οικονομικής καταστάσεως του Ινστιτούτου και στο τέλος του κάθε χρόνου, συντάσσει τον Ισολογισμό διαχείρισης του Ινστιτούτου καθώς και του προυπολογισμού του επόμενου χρόνου, μαζί με τον Γεν.Γραμματέα, τα οποία υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση.

 

Γενική Συνέλευση

Άρθρον 13

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Ινστιτούτου και αποφασίζει κυριρχικά για κάθε ζήτημα. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα, το Δ.Σ. , την Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τα διάφορα τμήματα ή τις Επιτροπές κ.λ.π.

Αποφασίζει επί των προσφύγων, για τις τυχόν εγκρίσεις ή απορρίψεις εγγραφής μελών του Ινστιτούτου, ή για τις διαγραφές τους. Αποφασίζει την έγκριση του Απολογισμού διαχείρισης, του Ισολογισμού και του Προυπολογισμού.

Για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη δια την τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση του Καταστατικού. Για τις δαπάνες λειτουργίας και τα έξοδα του Ινστιτούτου για την διενέργεια των εκλογών.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς μία φορά το χρόνο και εκτάκτως κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Ινστιτούτου όταν το ζητήσουν το 1/3 των μελών του Ινστιτούτου που είναι ταμειακών εντάξει.

Δικαίωμα Συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Ινστιτούτου.

Η πρόσκληση για τις εκλογές υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γραμματέα αυτού, και αποστέλλεται σε κάθε μέλος μαζί με αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων, 10 ημέρες προ της οριζομένης ημέρας των εκλογών. Στην πρόσκληση αναγράφεται ο τόπος και η ώρα που θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση. Αν δεν υπάρξει απαρτία, τότε συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και πάλι μετά 8 ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο με την πρώτη, οπότε και προχωρεί στις εργασίες της αδιάφορο αν έχει ή όχι επιτευχθεί απαρτία.

Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών. Οι αποφάσεις της Γεν.Συνελεύσεως λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας την οποία διενεργεί προς τούτο η υπό της Γεν.Συνελεύσεως εκλεγείσα Εφορευτική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από τον πρόεδρο και δύο μέλη Ταμειακώς εντάξει που εκλέγονται προς τον σκοπό αυτό από την Γενική Συνέλευση μ ετην έναρξη της διαδικασίας της συνέλευσης. Η εκλογή των μελών αυτών για την διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης απαγορεύεται να ανήκουν στο Δ.Σ.

Οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, γίνονται με μυστική ψηφοφορία και με εννιαίο ψηφοδέλτιο που αναγράφει κατ`αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους για συμβούλους τυο Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους ψήφους μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμούς(13) για το Δ.Σ., (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή και (3) για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας ορισμένων υποψηφίων, η επιλογή μεταξύ των γίνεται δια κλήρου. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται στο Δ.Σ. μέχρι και την παραμονή της ημέρας των εκλογών.

Στο τέλος της ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό περί αυτών και υπογράφεται από ολα ταμέλη της Εφορυετικής Επιτροπής.

Τα μέλη του Ινστιτούτου ψηφίζουν για λογαριασμό τους με την επίδειξη της ταυτότητάς τους, αλλά και για το λογαριασμό άλων μελών εφ`όσον επιδείξουν εξουσιοδότησής τους.

Η διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι 2ετής.

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρον 14

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο αναπληρωματικά. Εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Μεταξύ των μελών αυτής, εκλέγεται και ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο οποίος διευθύνει και τις εργασίες της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. και διενεργεί τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. Στο τέλος του κάθε διαχειρισικού χρόνου συντάσσει την έκθεσή της και την υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση. Το ίδιο κάνει και οσάκις συνέρχεται η Γενική Συνέλευση για την εκλογή νεόυ.Δ.Σ. Την έκθεση την υπογράφουν και τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικού όπου τηρεί και αντίγραφα της εκάστοτε εκθέσεώς της.

 

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρον 15

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο αναπληρωματικά.Εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή και το ίδιο χρονικό διάστημα. Μεταξύ των μελών του εκλέγεται, ο πρόεδρος αυτού ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες του.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εποπτεύει και ελέγχει την συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των μελών του Ινστιτούτου και εφ`όσον διαπιστώσει ασυμβίβαστη συμπεριφορά ή δραστηριότητα προς την ιδιότητα του μέλους, ή αντίθετα προς τους επιδιωκώμενους σκοπούς ή παραβίαση καταστατικών διατάξεων, αποφασίζει περί της οριστικής ή προσωρινής διαγραφής του μέλους, αφού προηγουμένως καλέσει το μέλος εις απολογία.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομοίως περί της διαγραφής ή όχι του μέλους του Ινστιτούτου, κατόπιν παραπομπής του σ`αυτό από τον Πρόεδρο, το Δ.Σ. ή μέλη του Ινστιτούτου.

Το διαγραφέν μέλος του Ινστιτούτου έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου ενώπιον της Γεν. Συνελεύσεως του Ινστιτούτου.

 

Άρθρον 16

Κάθετι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τον Α.Κ. και τους σχετικούς νόμους. Η ίδρυση και νομιμοποίηση του ΄ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΕΩΝ΄ στηρίζεται στα άρθρα 12 παρ.1 και 3 του Συντάγματος 107,741 και 784 του Α.Κ. και 62εδ. β΄ και 64παρ.3 του Κωδ.Πολ.Δικ. και λειτουργεί με την μορφή άτυπης αστικής εταιρίας ως ένωση προσώπων και σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού της και το Νόμο.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Εξουσιοδοτείται ο δικηγόρος Αθηνών Αθαν. Κόρμαλης όπως μετέλθει αρμοδίως πάσαν διαδικαστικήν πράξιν προς νομιμοποίηση του παρόντος Καταστατικού.