Με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου και την επιθετική πολιτική των Αλβανών, εναντίον της χώρας μας, με την κυκλοφορία βιβλίων και χαρτών, για τη δήθεν Μεγάλη Αλβανία, θα ήθελα να παρουσιάσω προς το ευρύτερο κοινό, το Βορειο-ηπειρωτικό πρόβλημα από την άποψη του διεθνούς δικαίου, με την υπευθυνότητα του Προέδρου του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων που είναι Σύμβουλος στο ECOSOC του ΟΗΕ.

Πριν όμως προχωρήσω στην παρουσίαση του ζητήματος, για να γίνω καλύτερα αντιληπτός , θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σύμφωνα με τις Αρχές και τους Κανόνες της Διεθνούς Νομιμότητας τα κράτη και μάλιστα αυτά που είναι μέλη του ΟΗΕ, έχουν χάσει την αποκλειστική κυριαρχική τους αρμοδιότητα και δεσμεύονται.

1] από το διεθνές συμβατικό και εθιμικό δίκαιο, που καταλαμβάνει υποχρεωτικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις γενικές αρχές του δικαίου, που αποτελούν jus cogens δίκαιο και εφαρμόζει το Διεθνές Δικαστήριο και

2] από τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογράψει και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, καθόσον έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα [pacta sunt servanda ].