Το Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων, σύμφωνα με το άρθρον 1 του Καταστατικού του είναι, <Διεθνές Επιστημονικό Κοινωφελές και μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρος.> < Η ίδρυση και νομιμοποίησή του ...στηρίζεται στα άρθρα 12 παρ.1 και 3 του Συντάγματος,107,741 και 784 του Α.Κ και 62 εδ, β και 64 παρ. 3 του Κωδ.Πολ. Δικ. και λειτουργεί με τη μορφή άτυπης αστικής εταιρίας ως ένωση προσώπων και σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού της και το Νόμο.[ άρθρον 16 του Καταστατικού ]

Οι Αρχές και ο Σκοποί του είναι ..
1]Σεβασμός της κυριαρχικής ισότητας και της πολιτικής Ανεξαρτησίας τωγν Βαλκανικών χωρών
2] Αποτροπή προσγυφής σε απειλή η χρήση βιας,προς επίλυση των τυχόν διαφορών
3] Σεβασμός του απαραβίαστου των συνόρων των Βαλκανικών χωρών
4] Σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας των Βαλκανικών χωρών
5] Προσήλωση στον καλόπιστο και ειρηνικό διακανονισμό των διαφορών
6] Σεβασμός της ιστορικής και πολιτριστικής κληρονομιάς των Βαλκανικών λαών
7] Σεβασμός της αρχής για μη επέμβαση στα εσωτερικά των άλλων χωρών
8] Σεβασμός της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών των Βαλκανικών λαών
9] Προστασία του περιβάλοντος και της φυσικής ροής των ποταμών και των υδάτων της Βαλκανικής
10] Σεβασμός της οικονομικής τάξεως και του νομισματικού συστήματος κάθε χώρας
11]Σύσφιξη και ανάπτυξη της συνεργασίας και αλληλεγγύης και ενότητας στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό και περιβαλλοντολογικό τομέα των Βαλκανικών λαών
12] Ανοχή και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων ενός εκάστου των Βαλκανικών λαών .

Το Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων, δεν είναι Σύλλογος η Σωματείο και δεν ιδρύθηκε με Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ώστε να υπόκειται στον έλεγχο των περί Συλλόγων η Σωματείων Νόμων καθώς και των μνημονευομένων, στην έκθεση ελέγχου, φορολογικών τοιούτων.
Παρά ταύτα εμείς, για λόγους εσωτερικής μας λειτουργίας και πληροφόρησης, συντάξαμε Καταστατικό στο οποίο διατυπώσαμε τις Αρχές και τους Σκοπούς μας και το καταθέσαμε [καταχωρήσαμε] στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών, για να λάβει βεβαία χρονολογία καθώς και στη Εφορία, εκ του πιστοποιητικού της οποίας προκύπτει ότι, δεν έχουμε υποχρέωση ΦΠΑ ,ούτε φορολογούμεθα ,καθόσον είμαστε μη κερδοσκοπικός φορέας NGO [ΜΚΟ] που ανήκουμε στον ΟΗΕ [ με Ειδικό Συμβουλευτικό Ρόλο στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο [ ECOSOC] με πολιτικούς, πολιτιστικούς και εθνικούς στόχους, όπως αποδεικνύεται από το Καταστατικό μας, τις Αποφάσεις του ΟΗΕ και τα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών κτλ., δεν έχουμε οικονομικούς σκοπούς, δεν κάνουμε εμπόριο, ούτε φιλανθρωπικό έργο για νά έχουμε ανάγκη χρηματικών ποσών, εκτός από την Ίδρυση Ελληνικών Σχολείων στην Βόρειο Ήπειρο και την Αλβανία, όταν κατέρρευσε " το ολοκληρωτικό καθεστώς'', για λόγους Εθνικούς, και δεν επιδιώκουμε το κέρδος, αλλά απεναντίας προσφέρουμε εθελοντικώς και με προσωπικό μας οικονομικό κόστος εθνική υπηρεσία, όπως οι πάντες το αναγνωρίζουν, γιά αυτό και έχουμε τύχει πολλών επιβραβεύσεων ...
Το Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων, όπως είπαμε, αποτελεί Ένωση προσώπων, με τη μορφή «Διεθνούς Επιστημονικού Ινστιτούτου, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος», το οποίο ιδρύθηκε από ομάδα επιστημόνων, με σκοπό να μελετήσει, προβάλει και προστατεύσει τα εθνικά μας συμφέροντα, στο Βαλκανικό και Διεθνές πεδίο, στα πλαίσια της Διεθνούς Νομιμότητας, του Σεβασμού της Διεθνούς Ειρήνης, της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η νομιμοποίηση και λειτουργία του από την άποψη του Διεθνούς Δικαίου στηρίζεται στο άρθρο 71 του Κατ. Χάρτη του ΟΗΕ και τις Αποφάσεις του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου.[Αποφ.1996/31 του ECOSOC και Αποφ.από 25/6/,31/6 και 10/9/1998 του NGO, Section /Department for Economic and Social Affairs του ΟΗΕ ] .
Το Ινστιτούτο..με βάση τους ως άνω διακηρυγμένους σκοπούς του αλλά και τη δράση του, υπήχθη υπο την Αιγίδα του ΟΗΕ και συγκεκριμένα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου [ECOSOC], αφού προηγουμένως υπέβαλε Αίτηση-Υπόμνημα στον ΟΗΕ, στην Ειδική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, αποτελούμενη από 24 χώρες, η οποία μελέτησε το φάκελλό μας, με τη συμμετοχή και τού Ελληνα Πρεσβευτή της Μόνιμης Επιτροπής της Ελλάδος στον ΟΗΕ, [ Διον.Καλαμβρέζου] μάς αναγνώρισε παμψηφεί, και μας παραχώρησε το καθεστώς του Ειδικού Συμβούλου του [ECOSOC] του ΟΗΕ, με δικαίωμα διορισμού εκ μέρους μας ανα 5 αντιπροσώπων μας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στη Βιέννη, στη Γενεύη και τις Διεθνείς Οικονομικές του Επιτροπές, γεγονός το οποίο έγινε έκτοτε και μέχρι σήμερα, όπως αποδεικνύεται από τα αντίγραφα των πρόσφατων διορισμών των αντιπροσώπων μας .
Στα πλαίσια τώρα των ως άνω στόχων μας, επιδιώξαμε να εγγράψουμε μέλη στο Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων, αντί ετήσιας συνδρομής κατ άρχήν 5000 δρχ. και τέλος 30 ευρώ, ενώ παράλληλα από του έτους 1999/2000 εκδώσαμε και το περιοδικό όργανο του Ινστιτούτου….. Διεθνές Βήμα International Tribune, στα Ελληνικά και Αγγλικά, αφού προηγουμένος διασφαλίσαμε τον Τίτλο του με Δικαστική Απόφαση, το οποίο στέλναμε, δωρεάν στα μέλη μας αλλά και σε διάφορες προσωπικότητες του εσωτερικού και εξωτερικού, μέσω του οποίου, προβάλαμε και στηρίζαμε τα εθνικά μας θέματα, μέχρι του 2012, οπότε αναγκαστήκαμε λόγω οικονομικών δυσχερειών, να διακόψουμε την περαιτέρω έκδοσή του, όταν δηλ. συμπληρώσαμε την έκδοση και του εξηκοστού [ 60 ] τεύχους, με τη συνεργασία, καθ΄ολην την διάρκεια της κυκλοφορίας του [200 ]προσωπικοτήτων από το εσωτερικό και το εξωτερικό.
Το καθαρό κόστος, για την έκδοση των ως άνω εξήκοντα [60] τευχών του περιοδικού, Διεθνέs Βήμα – International Tribune,, ανήλθε στο ποσό περίπου 78.000 Ευρώ .δηλ. 60 τεύχη επί 1300 = 78000 Ευρ.
Κατά τη διάρκεια δε της ελεγχόμενης περιόδου 2000 έως 2010, εκτός του περιοδικού Διεθνές Βήμα – International Tribune, εκδώσαμε και τα βιβλία όπως, (1) Ανατομία του Κυπριακού, (2) The Cyprus question, the invasion of Turkey in Cyprus and the violation of Ιnternational and Humanitarian Law και 3) Μακεδονικό Ζήτημα και Διαβαλκανική Συνεργασία κτλ. το κόστος των οποίων ανήλθε περίπου στο ποσόν των 10.000 Ευρώ, πέραν των συνεργασιών μας, με φημερίδες, περιοδικά και πάσης φύσεως έντυπα, ενώ παράλληλα δώσαμε συνεντεύξεις σε Τηλεοπτικούς Σταθμούς, αλλά και ομιλίες στη βόρειο Ελλάδα, στο Διπλωματικό Σώμα των Βαλκανικών Χωρών και στις Διεθνείς Συνδιασκέψεις..
Για το Εθνικό μας αυτό έργο ,τύχαμε ιδία για την διπλωματική εμπλοκή μας στο θέμα των Ιμίων, των συγχαρητηρίων του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου, της Πολιτικής μας ηγεσίας αλλά και τιμητικών διακρίσεων από διάφορους φορείς.
Κατόπιν των ανωτέρω 15 προσωπικότητες της χώρας μας, απευθύνθηκαν στη Νομαρχία Αθηνών και ζήτησαν να απονείμει στον Πρόεδρό μας [τον υπογράφοντα το παρόν υπόμνημα Θαλη Μυλωνά, Σνταξιούχο Επιτιμο Δικηγόρο-Διεθνολόγο-Σγγραφέα κτλ, ο οποίος δεν κατέλαβε ποτέ δημόσια θέση και δεν άσκησε δημόσιο λειτούργημα η εξουσίαν..] το τίτλο του Πρεσβευτή του Ελληνισμού, καθόσον το ανωτέρω εθνικό του έργο, το πραγματοποίησε άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, αλλά απεναντίας με προσωπικό οικονομικό κόστος, πλην όμως, ενώ επελέγη από την Ειδική Επιτροπή της Νομαρχίας,με την σύμφωνη ψήφο του Προέδρου αυτής και του Νομάρχη ,καταταγείς τέταρτος μεταξύ τριάκοντα πέντε υποψηφίων, τελικά δεν του απενεμήθηκε ο τίτλος, λόγω αντίδρασης των κομματικών παρατάξεων που κυριαρχούν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπου ελέχθη ότι δεν είμαι δικός τους και γιατί στην τηλεοπτική συνέντευξη, όπου εκλήθηκα , για να με συγχαρούν, εδήλωσα ότι η απονομή σε μένα του τίτλου του Πρέσβευτή του Ελληνισμού, θα σήμαινε μια νεα περίοδο για τα Εθινικά μας Προβλήματα, καθόσον θα μού έδίδετο η ευκαιρία, μαζί με τους άλλους Πρέσβευτές του Ελληνισμού , να προβάλω και να στηρίξω τα εθνικά μας θέματα, σε Παγκόσμιο επίπεδο, πράγμα που ίσως δεν άρεσε σε μερικούς....[για του λόγου το αληθές υπάρχει και τηλεοπτική δισκέτα].
Το Ινστιτούτο… θα πρέπει επίσης να σημειώσω ότι κατά την διάρκεια της ως άνω περιόδου 2000-2010, διοργάνωσε η συμμετείχε τουλάχιστον σε δέκα [10] Διεθνείς Συνδιασκέψεις, για τη προβολή και στήριξη των εθνικών μας θεμάτων, όπως :
α] Διοργάνωση Διαβαλκανικής Συνδιάσκεψης στην Αθήνα με τη συμμετοχή ανώτατης εκπροσώπησης εκ μέρους του ΥΠ.ΕΞ. και άλλων προσωπικοτήτων, καθώς και όλων των Πρέσβεων των Βαλκανικών χωρών.
β] Διοργάνωση, υπό της στη Νέα Υόρκη Επιτροπής μας Συνδιάσκεψης στη Νέα Υόρκη, για τις τραυματικές εμπειρίες των λαών του Πόντου, της Μ.Ασίας και της Κύπρου, από τις γενοκτονίες της Τουρκίας και την εισβολή στην Κύπρο.. [υπό την αιγίδα του Προέδρου μας και τη συμμετοχή ολόκληρης της Επιτροπής μας]
γ] Συμμετοχή [του Προέδρου μας] στη Συνδιάσκεψη του Μείζονος Ελληνισμού στη Νέα Υόρκη, για επιστημονκά τεκμηριωμένη προβολή και ενημέρωση των παρισταμένων για τα Εθνικά μας θέματα..
δ] Συμμετοχή στην 55th Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ, και στη διενέργεια καμπάνιας, υπέρ της ΟλυμπιακήςΕκεχειρίας [ με 4άτομα] ,συγκέντρωσης χιλίων περίπου υπογραφών από τους εκπροσώπους 81 χωρών του κόσμου, για την υιοθέτηση της Εκεχειρίας, διανομή διαφημιστικού υλικού για τους Ολυμπιακούς αγώνες αλλά και διανομή περίπου χιλίων πεντακοσίων βιβλίων προβολής της τουριστικής Ελλάδας..
ε] Συμμετοχή σε τρείς Συναντήσεις στο Βελιγράδι [ με δύο,τέσσαρα καί έξη άτομα αντιστοίχως ] και σε άλλες πόλεις της Σερβίας, για τις εκδηλώσεις υπέρ του Ρήγα Φεραίου, της Ελληνο-Σερβικής φιλίας και της ίδρυσης Επιτροπής Συνεργασίας, με ομιλίες στη Νομαρχία του Βελιγραδίου, στις διάφορες πολεις και στό πρώτο Σώμα στρατού και σε άλλες πόλεις (άτομα 2 & 4 αντιστοίχως).
στ] Συμμετοχή μας στη Συνδιάσκεψη της Ουνέσκο στο Παρίσι, στα πλαίσια του ΟΗΕ, [με δύο άτομα] για την επιβεβαίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και για την προβολή του Κυπριακού και Μακεδονικού μας προβλήματος.
ζ] Συμμετοχή μας στη Συνδιάσκεψη της Γενεύης , [με δύο άτομα] στα πλαίσια του ΟΗΕ, με θέμα την τιμωρία των ενόχων της ένοπλης επίθεσης η της συνδιαλλαγής τού θύτη με το θύμα, μετα τη λήξη των εχθροπραξιών ,σύμφωνα με τη Σχολή του Σικάγου, [Κίσινγκερ], για τη στήριξη εκ μέρους μας της εφαρμογής της Διεθνούς Νομιμότητας καί την τιμωρία των ενόχων, που ευνοεί τα Εθνικά μας συμφερόντων [Κυπριακό-Σκοπιανό] σύμφωνα με πολιτική μας πολιτικής παράδοση, [ Σωκράτης).
η] Συμμετοχή σε Διακυβερνητική Συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, στο Βουκουρέστι, [με τέσσαρα άτομα ] , για την στήριξη της Ρουμανίας, στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Φονταμενταλισμού, [ένθα και αντιπαράθεσης με τον τ.Τούρκο Πρωθυπουργό Ετσεβιτ.] και προβολή των εθνικών μας θεμάτων.
Το κόστος για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή μας [ με 20 περίπου άτομα] στις πιο πάνω Διεθνείς Συνδιασκέψεις για τη στήριξη των εθνικών μας συμφερόντων, ανέρχεται περίπου κατά τους μετριότατους υπολογισμούς στο ποσό τουλάχιστον των 70.000 Ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον το 50 τοις εκατό του ποσού αυτού αντιστοιχεί γιά έξοδα Ξενοδοχείων, διαμονής κτλ. για τα οποία όμως δεν κρατούσαμε τις αποδείξεις, λογω του ότι πρήρχοντο εξ ιδίων χρημάτων και ως εκ τούτου δεν υπήρχε λόγος απόδοσης λογ/σμού, στον εαυτό μας.
Εάν τώρα υπολογήσουμε στίς δαπάνες και τα έξοδα για το γραφείο [μου], το οποίο από το 1995 που συνταξιοδοτήθηκα, το χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες του Ινστιτούτου.. τίς οποίες όμως καταβάλλω εξ ιδίων, όπως ενοίκιο, κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Fax, xαρτικά, aναλώσιμα για το COMPUTER, διεθνείς επαφές μας κτλ. οι οποίες ανέρχονται περίπου στό ποσόν των 350 Ευρώ το μήνα .Δηλ. το χρόνο ανέρχονται στο ποσόν των 350 Ευρ.επί 12 μήνες=4.200 Ευρώ και για τα ελεγχόμενα δέκα έτη [10] [2000-2010] ανέρχονται, 4200 χ 10 = 42.000 Ευρώ.
Τέλος, το Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων, πέραν των άλλων επιτεύξεων, που αναφέρονται στα προσαγόμενα και επικαλούμενα έγγραφα και υπομνήματα, χάρη στις ενέργειες του Προέδρου του, [Θαλή Μυλωνά] κατάφερε,
α] να στήσει στο προαύλιο χώρο της νέας βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, το Άγαλμα του Πυρφόρου Προμηθέα, ύψους 7 μέτρων, για να θυμίζει στις επερχόμενες γενεές την άνθιση του ελληνικού πολιτισμού, για τρεις τουλάχιστον αιώνες μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και
β) να προετοιμάσει το έδαφος για την εγκατάσταση του Προμηθέα Δεσμώτη στο προαύλιο χώρο, του ΟΗΕ, [ανεβλήθη λόγω αναδιάταξης του χώρου κτλ.] για να πληροφορείται ο σύγχρονος κόσμος, ότι ο Ελληνισμός με πολύ πόνο, αίμα και θυσίες κατάφερε να φέρει το φως της γνώσης στην Ανθρωπότητα.
10]. Τά Έσοδα και οι Δαπάνες για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων και κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης περιόδου 2000 έως 2010 έχουν ως κάτωθι :
Α] Σύνολο Έσόδων 2000–2010, όπως προκύπτουν, από τις εκδοθείσες αποδείξεις ,τις ταχ/κες επιταγές και κυρίως από την προσαγομένη και επικαλουμένη επίσημη και αναλυτική κατάσταση του λογ/σμού μας Νο 39901137 στην Εμπορική Τράπεζα, 102.214,3 Ευρώ ..
Β ] Σύνολο Δαπανών 2000-2010, όπως αναλύσαμε ανωτέρω και προκύπτουν από τις προσαγόμενες αποδείξεις δηλ.
α] για το κόστος των 60 τευχών του περιοδικού.60χ1300=78.000 Ευρώ
β] για την έκδοση τριών [3] βιβλίων για τα εθνικά μας θέματα ,10.000 Ευρώ
γ]γιασυμμετοχή μας σε δέκα [10] Διεθνείς Συνδιασκέψεις,για τα εθνικά μας συμφέροντα , 70.000 Ευρώ
¨Ητοι Σύνολο δαπανών 158.000 Ευρώ.
Ητοι, εκ της ως άνω Εκθέσεως, προκύπτει ότι το σύνολο των εισπράξεων και δαπανών για τα ελεγχόμενα έτη 2000-2010 είναι :
Έσοδα 102.214,3 Ευρώ
Δαπάνες 158.000 Ευρώ
Δηλαδή το Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων για την πραγματοποίηση του ως ανωτέρω εθνικού μας έργου, δαπάνησε, βάσει των ανωτέρω 55.786 χιλιάδες Ευρώ περισσότερα των εισπράξεων, τα οποία προήλθαν κυρίως από τις συνδρομές, και τις εισφορές των Μελών και κυρίως από τον Προέδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. αυτού, πέραν και περαιτέρω ποσών τα οποία δαπανήθηκαν, εξ ιδίων πόρων στις διάφορες Διεθνείς Συνδιασκέψεις, που όμως δεν κρατήθηκαν αποδείξεις η χάθηκαν, όπως εξηγήσαμε ήδη και προφορικώς.
Εάν δε προσθέσουμε και τα έξοδα του γραφείου του Ινστιτούτου,δηλ,για ενοίκιο του γραφείου, κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, αναλώσιμα computer, χαρτικά κτλ.τα οποία ανέρχονται στο ποσόν των 42.000 Ευρώ, όπως αναλύσαμε ανωτέρω, οι δαπάνες διπλασιάζονται συγκριτικά με τα έσοδα..
Κατόπιν των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι, το Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων, στην ουσία είναι ένας Πατριωτικος Φορέας μη Κερδοσκοπικός που τον συγκροτούν μια ένωση επιστημόνων , οι οποίοι αποβλέπουν στην μελέτη, προβολή και στήριξη των εθνικών μας συμφερόντων, μέσα από τη διοργάνωση η τη συμμετοχή σε εθνικές η διεθνείς συνδιασκέψεις, έκδοσης βιβλίων,περιοδικού και εντύπων, συνεργασίες με μέσα μαζική ενημέρωσης, ομιλίες στο εσωτερικό καί το εξωτερικό αλλά και με παρεμβάσεις ημών και των αντιπροσώπων μας στον ΟΗΕ [Νέα Υόρκη,Παρίσι, Γενεύη κτλ] αλλά και όπου αλλού η εκάστοτε Κυβέρνηση της Χώρας μας, δεν επιθυμεί η διπλωματικά αποφεύγει να πάρει θέση, στα πλαίσια πάντα της Διεθνούς Νομιμότητας, … χωρίς να έχουμε το παραμικρό οικονομικό αντάλλαγμα, αλλά απεναντίας και με προσωπικό οικονομικό κόστος ...
Με την πεποίθηση ότι τα ανωτέρω αποτελούν πλήρη ,νομιμη και αληθινή απόδειξη του έργου μας, δηλούμε ότι θα συνεχίσουμε το πατριωτικό μας έργο.