Μετά τήν έπελθουσα συµφωνία του Έλσίνκι τήν όποία δέν θά σχολιάσω σήµερα, θεωρω σκόπιµο, λόγω του άρξαµένου έλληνο-τουρκικου διαλόγου, νά δηµοσιεύσω τό κείµενο καί τήν έρµηνεία, σέ συσχετισµό µέ τό διεθνές δίκαιο της συµφωνίας της Λωζάνης πού άναφέρεται στίς έκατέρωθεν µειονότητες, ή πιστή έφαρµογή της όποίας θά πρέπει νά είναι ό άκρογωνιαιος λίθος, άπό έλληνικης διαπραγµατευτικης πλευράς καί τουτο γιατί δυστυχως γράφονται καί λέγονται πολλά άπίθανα πράγµατα καί µάλιστα άπό έπίσηµα χείλη µέ συνέπεια νά έπέρχεται σύγχυση στό εύρύτερο κοινό πού δέν εχει σαφή άντίληψη της συµφωνίας αύτης άλλά καί της έρµηνείας της.

[DECLARATION ON THE INDESTRUCTIBLE AND UNCONTESTABLE RIGHTS OF GREECE TO THE AEGEAN SEA]

1. The Institute of Inter-Balkan Relations being unable to tolerate the mockery of legality by certain countries of Western Europe as well as the U.S.A., the indifference of ignorance of world-wide public opinion concerning the indestructible and uncontestable rights of Hellenism in the Aegean, which were provoked by the grasping disposition of Turkey against Greece concerning the rocky islets, is coming with the present declaration to fill the Vacancies in the lack of information, with the following brief account :

Το Αιγαίο, σύμφωνα με τα δεδομένα της ιστορίας χιλιετηρίδων, του διεθνούς εθιμικού και συμβατικού δικαίου και τις διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες θα αναλύσουμε κατωτέρω, είναι Ελληνικό όπως π.χ.

1]Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830

2] Η συνδιάσκεψη του Λονδίνου του 1913

3]Η συμφωνία της Λωζάνης της 24\7\1923

4]Η συμφωνία του Μοντρέ του 1936

5] Η συμφωνία των Παρισίων του 1947

6] Η συμφωνία του Ο.Η.Ε. του 1958

7] Η συμφωνία του Ο.Η.Ε. του 1982

8] Οι συμφωνίες του ICAO, [ Σικάγου, Παρισίων και Βαρσοβίας]

9] Το Προεδρικό Διάταγμα του 1931, και τα Ν.Δ. 142/69,1182/72, και 210\73
.
10] Ο Κατ.Χάρτης του ΟΗΕ, η Τελική Πράξη του Ελσινκι, ο Χάρτης των Παρισίων, το Σύμφωνο Λουγκάνο, το ΝΑΤΟ ,η συμφωνία της Βιέννης , η Συμφωνία του Αμβούργου κτλ

11] Η Ιστορική πραγματικότητα .

Με την ευκαιρία της « επετείου » των 15 χρόνων από την κρίση στα ΄Ιμια , τα τηλεοπτικά κανάλια αλλά και οι εφημερίδες ,αφιέρωσαν τηλεοπτικές εκπομπές και άρθρα, στις οποίες σχετικοί και άσχετοι, με το διεθνές δίκαιο και το νομικό καθεστώς που διέπει τα ΄Ιμια, εξέφρασαν τη γνώμη τους, για να καταλήξουν ότι δήθεν τα νησιά μας ΄Ιμια ανήκουν σε γκρίζα ζώνη .